วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.3 ภาคเรียนที่1/2556


แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                  รายวิชา  งานธุรกิจ
หน่วยที่         1         เรื่อง           ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
รหัสวิชา       ง 33101     ช่วงชั้นที่  3  ปีที่  3         สัปดาห์ที่  1 - 2               จำนวน          4  ชั่วโมง
 

1.         สาระการเรียนรู้ที่   1   เรื่อง          การดำรงชีวิตและครอบครัว
2.         มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
            มาตรฐาน ง 1.1   เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ  การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน   และทักษะการแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
            ตัวชี้วัดที่  1   อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน
            ตัวชี้วัดที่  2   ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์
            ตัวชี้วัดที่  3   ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทใน  การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว  
            ตัวชี้วัดที่  4   มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
3.         สาระสำคัญ
            มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบแบบแผน มีกฎเกณฑ์ และมีการเรียนรู้อาชีพอย่างเป็นระบบ อาชีพเดิมของคนไทยเป็นเกษตรกร นอกจากนี้ยังทำงานด้านก่อสร้างและงานศิลป์ รับราชการ และเป็นลูกจ้าง ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยธุรกิจจำนวนมากปิดกิจการ อัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้คนจำนวนมากต้องแสวงหาอาชีพใหม่ที่เหมาะสม ด้วยการวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์อาชีพและตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับอาชีพที่จะดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง สังคม และประเทศชาติ
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.  ความพอเพียง
1.1       ความพอประมาณ
    - ใช้เวลาในการศึกษาวิธีการดำรงชีวิตทั้งในครอบครัวและสังคม
                    1.2 ความมีเหตุผล
                               - ยอมรับวิธีการดำรงชีวิตตนเองเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
                                - ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
                    1.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
                                - นำความรู้ที่ศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี
            2. คุณธรรมกำกับความรู้
                        2.1  เงื่อนไขคุณธรรม
                                - ความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่ม / ความสามัคคีภายในกลุ่ม
                                - ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
                                - มุ่งมั่นในการทำงาน
                        2.2 เงื่อนไขความรู้
                                - ศึกษาวิธีการดำรงชีวิตประจำวัน
4.         ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
            -  อธิบายความหมายและความจำเป็นในการประกอบอาชีพได้
            -  บอกสาเหตุของการแบ่งงานและอาชีพ ประโยชน์ของการแบ่งงานและอาชีพได้
            -  วิเคราะห์ลักษณะของงานอาชีพได้
            -  วิเคราะห์ประเภทของอาชีพได้
            -  เลือกอาชีพด้วยตนเองได้
            -  ตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จได้
5.         ผลการเรียนรู้
            -  สามารถอธิบายความหมายและความจำเป็นในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
            -  สามารถบอกสาเหตุของการแบ่งงานและอาชีพ ประโยชน์ของการแบ่งงานและอาชีพได้อย่างถูกต้อง
            -  สามารถวิเคราะห์ลักษณะของงานอาชีพได้อย่างถูกต้อง
            -  สามารถวิเคราะห์ประเภทของอาชีพได้อย่างถูกต้อง
            -  สามารถเลือกอาชีพด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง
            -  สามารถตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ     ได้อย่างถูกต้อง
6.         สาระการเรียนรู้
            -  อธิบายความหมายและความจำเป็นในการประกอบอาชีพได้
            -  บอกสาเหตุของการแบ่งงานและอาชีพ ประโยชน์ของการแบ่งงานและอาชีพได้
            -  วิเคราะห์ลักษณะของงานอาชีพได้
            -  วิเคราะห์ประเภทของอาชีพได้
            -   เลือกอาชีพด้วยตนเองได้
            -   ตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จได้
7.         รูปแบบการเรียนรู้
            กระบวนการปฏิบัติ
8.         กระบวนการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1
        8.1   ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
        8.2   ผู้สอนแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        8.3   ผู้สอนนำภาพตัวอย่างอาชีพต่างๆ เช่น ภาพอาชีพทำนา ทำสวน ตำรวจ ทหาร เป็นต้น มาให้นักเรียนดู และซักถามนักเรียนถึงอาชีพต่างๆ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ประเภทของอาชีพมีอะไรบ้าง และผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมจากผู้เรียน
        8.4   ผู้สอนแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5-6 คนให้สำรวจอาชีพของคนในชุมชนของนักเรียนเอง โดยให้เรียงลำดับในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ของโรงเรียน ความจำเป็นในการประกอบอาชีพ ลักษณะของงานอาชีพที่สำรวจมาเป็นอย่างไร และประเภทของอาชีพมีอะไรบ้าง จากที่ไปสำรวจมา
        8.5   กลุ่มนำข้อมูลที่ได้มาสรุปร่วมกันและจัดทำเป็นรายงานส่ง
        8.6   ผู้สอนให้กลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับอาชีพที่ได้ไปสำรวจมา ว่ามีอาชีพอะไรบ้าง แต่ละอาชีพมีลักษณะเป็นอย่างไร ประเภทของอาชีพมีอะไรบ้าง และความจำเป็นที่ต้องประกอบอาชีพเพราะอะไร
                        8.7   ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามตามความสนใจ
                        8.8   ผู้สอนอภิปรายสรุปร่วมกับนักเรียนถึงการประกอบอาชีพของคนไทย ความจำเป็นในการประกอบอาชีพ ลักษณะของงานอาชีพ และประเภทของอาชีพ
9.         แหล่งเรียนรู้/สื่อ/นวัตกรรม
        9.1  ภาพตัวอย่างอาชีพ
        9.2  กิจกรรม/ใบงาน
        9.3  หนังสือเกี่ยวกับงานธุรกิจ
        9.4  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานงานธุรกิจ ม. 1-3
10.      การวัดผล
            - สังเกตการตอบคำถาม
            -  สังเกตการทำงาน
           -  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
            -  สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
            -  การทำกิจกรรม/ใบงาน
          -  การทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
11.      การประเมินผล
            -  แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม                   
            -  แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
            -  กิจกรรม/ใบงาน
            -  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
12.      บันทึกหลังสอน
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ลงชื่อ.................................................................
ครูผู้สอน
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน

คำชี้แจง       แบบประเมินพฤติกรรมนี้ใช้สำหรับประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนรายวิชา  งานธุรกิจโดยแบ่งระดับคุณภาพการปฏิบัติออกเป็น  5  ระดับ  ดังนี้
                      3            หมายถึง  ปฏิบัติได้  80%
                      2            หมายถึง  ปฏิบัติได้  65%
                      1            หมายถึง  ปฏิบัติได้  50%
ที่
ประเด็นการประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติ
น้ำหนัก
หมายเหตุ
3
2
1
1.
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์1

2.
ความมุ่งมั่นในการทำงาน2

3.
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามเวลาที่กำหนด3


เกณฑ์การประเมิน
                        คะแนน  18-13                    ระดับ  ดี                                ผ่านการประเมิน
                        คะแนน  12-7                      ระดับ  ปานกลาง                ผ่านการประเมิน
                        คะแนน   7                           ระดับ  ต้องปรับปรุง           ไม่ผ่านการประเมิน


แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มพฤติกรรม
การแบ่งหน้าที่ทำงาน
การฟังความคิดเห็น
การติดตามและปรับปรุงงาน
บรรยากาศในการทำงาน
หมาย
เหตุ
รายชื่อ
สมาชิกกลุ่ม
ใช้ได้
ยังต้องปรับปรุง
ใช้ได้
ยังต้องปรับปรุง
ใช้ได้
ยังต้องปรับปรุง
ใช้ได้
ยังต้องปรับปรุง

เกณฑ์การวัด                        ใช้ได้                      หมายถึง  ร่วมปฏิบัติงาน
                                    ยังต้องปรับปรุง                หมายถึง ร่วมบ้างแต่ไม่อยู่ในเกณฑ์

ที่

พฤติกรรม
ความสนใจ
การแสดงความคิดเห็น
การตอบคำถาม
การยอดมรับฟังคนอื่น
ทำงานตามที่รับมอบหมาย
หมายเหตุ
ชื่อสกุล
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1เกณฑ์การวัด                        ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
                        คะแนน  15-11                    ระดับ  ดี                                ผ่านการประเมิน
                        คะแนน  12-8                      ระดับ  ปานกลาง                ผ่านการประเมิน
                        คะแนน   ต่ำกว่า 8              ระดับ  ต้องปรับปรุง           ไม่ผ่านการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
คะแนน
3
2
1


ใบงานที่ 1
ตอนที่  1  งานอาชีพทางธุรกิจ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายความหมาย ความจำเป็นของการประกอบอาชีพ

แนวทางการปฏิบัติ
                1. อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้
                                อาชีพ คือ .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

                2. อธิบายความจำเป็นของการประกอบอาชีพมาพอสังเขป
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ................................................................
(ผู้ปฏิบัติงาน)
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ............


 
 


ใบงานที่  2
ตอนที่  1  งานอาชีพทางธุรกิจ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- บอกสาเหตุของการแบ่งงานและอาชีพ ประโยชน์ของการแบ่งงานและอาชีพได้
- วิเคราะห์ลักษณะของงานอาชีพได้
- วิเคราะห์ประเภทของอาชีพได้
แนวทางการปฏิบัติ
ให้นักเรียนสำรวจการประกอบอาชีพในชุมชนของตนเอง และวิเคราะห์ว่าตรงกับลักษณะของงานอาชีพในข้อใด (มี 5 ข้อ) และวิเคราะห์ว่าตรงกับประเภทของงานอาชีพในข้อใด (มี 3 ข้อ) และทำลงในกระดาษคำตอบ
ตัวอย่าง
1.  ชุมชนประสาทสิทธิ์
อาชีพที่ 1
1.1  มีการประกอบอาชีพ (ทำสวน)ได้แก่ องุ่น มะม่วง ส้ม มะนาว มะพร้าว
1.2  ลักษณะของงานอาชีพ
                -  อาชีพ ทำสวน  ตรงกับลักษณะของงานอาชีพ ข้อที่ 1 งานเกษตรกรรม เพราะเป็นพื้นใกล้แม่น้ำจึงเหมาะกับการเพะปลูกต้นไม้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
1.3  ประเภทของงานอาชีพ
-  อาชีพ ทำสวน  ตรงกับประเภทของงานอาชีพ ข้อที่ 3.1.1 ธุรกิจการเกษตร เพราะ ปลูกต้นไม้
เพื่อไว้จำหน่าย สร้างรายได้ของคนในครอบครัว
อาชีพที่ 2
1.1  มีการประกอบอาชีพ (รับราชการ)ได้แก่ ครู หมอ ทหาร ตำรวจ
1.2  ลักษณะของงานอาชีพ
                -  อาชีพ รับราชการ  ตรงกับลักษณะของงานอาชีพ ข้อที่  .............................................................
..................................................................................................................................................................................
1.3  ประเภทของงานอาชีพ
-  อาชีพ รับราชการ  ตรงกับประเภทของงานอาชีพ ข้อที่  .............................................................
..................................................................................................................................................................................
2.  ชุมชนศรีดอนไผ่อาชีพที่ 1
1.1  มีการประกอบอาชีพ (รับจ้าง)ได้แก่ .................................................
1.2  ลักษณะของงานอาชีพ
                -  อาชีพ ทำสวน  ตรงกับลักษณะของงานอาชีพ ข้อที่ 1 งานเกษตรกรรม เพราะเป็นพื้นใกล้แม่น้ำจึงเหมาะกับการเพะปลูกต้นไม้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
1.3  ประเภทของงานอาชีพ
-  อาชีพ ทำสวน  ตรงกับประเภทของงานอาชีพ ข้อที่ 3.1.1 ธุรกิจการเกษตร เพราะ ปลูกต้นไม้
เพื่อไว้จำหน่าย สร้างรายได้ของคนในครอบครัวอาชีพที่ 2
1.1  มีการประกอบอาชีพ (รับราชการ)ได้แก่ ครู หมอ ทหาร ตำรวจ
1.2  ลักษณะของงานอาชีพ
                -  อาชีพ รับราชการ  ตรงกับลักษณะของงานอาชีพ ข้อที่  .............................................................
..................................................................................................................................................................................
1.3  ประเภทของงานอาชีพ
-  อาชีพ รับราชการ  ตรงกับประเภทของงานอาชีพ ข้อที่  .............................................................
..................................................................................................................................................................................
กลุ่มที่  ................................
วันที่    ................................
 
กระดาษคำตอบ
ตอนที่  1  งานอาชีพทางธุรกิจ

****************************************************************************************
หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................ใบงานที่  3
ตอนที่  1  งานอาชีพทางธุรกิจ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- เลือกอาชีพด้วยตนเองได้
- ตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จได้
แนวทางการปฏิบัติ
1. อาชีพหลักของคนในครอบครัวนักเรียนคืออาชีพอะไร อธิบาย
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

2. เพราะเหตุผลใดคนในครอบครัวจึงได้เลือกประกอบอาชีพนี้
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
3. นักเรียนมีส่วนช่วยในการประกอบอาชีพของคนในครอบครัวได้แก่อะไรบ้างอธิบาย
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................................
(ผู้ปฏิบัติงาน)
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ............